Ny kurs for Lindesnes læringssenter

For å møte utfordringene med et synkende elevantall, laget ledelsen ved Lindesnes læringssenter en strategiplan. Det åpnet for nye muligheter og satsingsområder, og til å tenke mer kreativt rundt skolens fremtid. (Bildet viser ledergruppa ved Lindesnes læringssenter: Gunn Evy Hageland Børslid (til venstre) Marit G. Oredalen og Inga Øybekk.)

Lindesnes læringssenter er et ressurs- og kompetansesenter i Lindesnes kommune, med deltakere fra mange ulike land, religioner og kulturer som ønsker å starte et nytt liv i Norge.

Årlig er det mennesker fra rundt 40 ulike nasjonaliteter innom skolen, hvor de ansatte snakker alt fra norsk, engelsk, fransk, portugisisk, polsk og russisk, til litauisk, arabisk, kurdisk, dari, pashto, tigrinja, serbisk og rumensk.

Her tilbys det blant annet grunnskoleopplæring og opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Læringssenteret har også ansvar for LABU, et innføringstilbud i norsk for nyankomne barn og ungdom, og for kommunens kombinasjonsklasser på Mandal videregående skole, hvor elever fra 16 til 20 år får tilrettelagt grunnskoleopplæring og norskopplæring i et ungdomsmiljø.

SPRENGT KAPASITET

– Lindesnes læringssenter påvirkes av politiske avgjørelser lokalt og nasjonalt, men også av den politiske situasjonen i verden for øvrig, foreller rektor Inga Øybekk.

Under flyktningkrisen i 2015 hadde skolen nærmest sprengt kapasitet med sine 550 deltagere. Men etter at Europa og Norge stengte grensene og flyktningstrømmen avtok, sank både elevantallet og inntektene til læringssenteret drastisk.

– Det har vært noen krevende år med mye omstilling. Like fort som vi har bygget opp, har vi måtte bygge ned igjen. Men vi har hele tiden stått støtt, og vi har virkelig lært en masse. Kunnskapen og erfaringene vi har gjort oss, fikk vi god bruk for da vi i fjor høst begynte å jobbe med en strategiplan, sier Øybekk.

EN AHA-OPPLEVELSE

Etter initiativ fra kommunens oppvekstsjef, Rune Bruskeland, fikk skolen med seg Arne Paulsen fra konsulentselskapet Menko på laget. Paulsen har erfaring fra lederstøtte, lederutvikling og strategiarbeid ved flere skoler og oppvekstsentre i Lindesnes kommune.

– Det første møtet med Paulsen var et walk-and-talk-møte i Furulunden. Jeg fikk fortalt han litt om hvordan det er å lede en skole hvor vi hele tiden er avhengig av inntekter for å få det til å gå rundt, og hvilke utfordringer vi stod overfor, sier Øybekk.

Med utgangspunkt i at Lindesnes læringssenter har hatt et frafall av elever, ble det satt i gang en prosess hvor Paulsen og ledergruppa ved skolen tok for seg læringssenterets historie fra 2013 og fram til 2019.

Dette ble helt klart en aha-opplevelse for rektoren og hennes kolleger.

– Vi fikk se svart på hvitt hvor mye vi har fått til i denne perioden. Sammen med lærerne har vi vært både endringsvillige og løsningsorienterte, forteller Øybekk.

KURSENDRING

De ansatte ved Lindesnes læringssenter fikk historikken presentert i en flott brosjyre. Denne ble også delt ut internt i kommunen hvor den ble svært godt mottatt, blant annet av oppvekstsjefen som ga tommel opp for å ta fatt på neste fase i prosessen.

– Sammen med Paulsen laget vi en strategisk plan for hvor vi som læringssenter ønsker å være i 2024. Hvem er vi? Hva gjør vi? Og hvem når vi med arbeidet vårt? Dette opplevde vi som svært nyttig, for vi har nok manglet en klar strategi ved skolen vår. Paulsen fikk oss til å prioritere visjon, verdier og satsningsområder, og vi ble «tvunget» til å tenke litt nytt, sier Øybekk.

Etter vurderinger og analyser i samråd med ansatte, tillitsvalgte og referansegruppe bestående av andre enhetsledere, ble det konkludert med at Lindesnes læringssenters tjenestetilbud både kan og bør bygges ut, da skolens ledelse og ansatte sitter på en enorm språk- og mangfoldkompetanse som kommunens virksomheter kan dra nytte av.

– Med denne kompetansen ønsker vi også å bidra til økt integrering og inkludering i nærmiljøene. Det kan vi gjøre ved å samarbeide med frivillige, tilby leksehjelp, arrangere felleskapsmiddager, være med på foreldremøter, holde livsmestringskurs og så videre. Listen er lang, sier Øybekk.

De nye satsingsområdene til Lindesnes læringssenter er møysommelig skissert i strategiplanen. Også den har fått sin egen brosjyre, som ledelsen og de ansatte ved Lindesnes læringssenter er svært stolte av.

– Strategiplanen har lagt grunnlaget for en fornyet optimisme for læringssenterets fremtid. Vi er mer motiverte og engasjerte i arbeidet vårt, og stemningen på skolen er god. I ledergruppa har vi erfart hvor viktig det er å sette av tid til å prioritere ledelse i en travel hverdag, hvor administrative oppgaver tar mye plass, noe mange ledere nok vil kjenne seg igjen i. Den erfaringen vi har gjort oss med strategiarbeid, har vært så positiv at vi gjerne anbefaler en slik prosess til andre virksomheter i kommunen, sier Øybekk.