Organisasjonsutvikling

Vi bidrar til at virksomheter forbedrer sin kommunikasjon, samhandling og ledelse.
Våre hovedkunder er innen områdene helse, skole, barnehage, salg og service.

Ledelse

Lederutvikling
Ledergruppeutvikling
Medarbeiderutvikling

Alle ledere og ledergrupper har behov for å bli trukket til side for å se seg selv og sin organisasjon utenfra, skaffe seg innsikt om egne styrker og svakheter og ikke minst sørge for at det skjer læring og utvikling på arbeidsplassen.

Menko setter sammen lederutviklingsprogrammer etter de behov som finnes på din arbeidsplass. Gjennom en samlet utviklingsprosess kan ledergruppen skape et felles ståsted og tilegne seg felles kompetanse på kommunikasjon, samspill, utvikling og ledelse. Prosessen gir også innsikt i hvordan ulike medarbeidere kan ledes for å utvikle og benytte sitt potensial.

Menko følger ledere og ledergrupper over tid. Læring skal føre til endring av atferd, og Menko sikrer at intensjoner og overordnede planer blir konkretisert i den enkeltes handling i hverdagen. Vi kombinerer gruppesamlinger med individuell oppfølging mellom samlingene.

Utvikling og forbedring

Karriereveiledning og coaching
Omstilling og effektivitet
Strategi og nyvinning

En tilpasningsdyktig organisasjon klarer å møte endringer i samfunnet, nye krav og uventede utfordringer. Den klarer også å forutse og gripe muligheter når de byr seg.

Dette forutsetter fleksible mennesker med et åpent sinn for nye arbeidsmåter, roller, strategier og karrierevalg. Sammen med ledergrupper, arbeidsgrupper og enkeltpersoner klargjør vi mulige nye topper og ulike veier videre for å nå dit.

Menko er samtalepartner og coach, prosjektleder og prosessleder, og kan arbeide som ekstern utreder, gjøre vurderinger og levere forslag til strategi og omstilling.

Samspill

Teamutvikling
Kommunikasjonstrening
Konflikthåndtering

Vi mennesker viser ulike sider av oss selv i relasjon til andre. I nært samspill med kolleger, ledere og medarbeidere er det viktig at ulikheter benyttes som styrker som gir positive ringvirkninger for organisasjonen.

Dette krever at den enkelte kjenner sine egne evner og styrker, sin måte å kommunisere på og sine atferdstendenser i ulike situasjoner. Når alle i tillegg blir bevisst ulike egenskaper og mønstre i sitt team eller sin avdeling, ligger alt til rette for et godt samspill med gode resultater.

Menko leder gruppeprosesser, bevisstgjør og trener i kommunikasjonsferdigheter, og kan være samtalepartner, coach og megler når samspill har blitt negativt og vanskelig. I alle prosesser arbeider vi med individuelle handlingsplaner for å konkretisere hva den enkelte skal utvikle og bidra med for å skape endring, synergier og vekst.

KARTLEGGING OG VURDERING

Kartlegging av personlighet, evner, lederkompetanse
Brukerundersøkelser
Evaluering
Arbeidsmiljøundersøkelser

I tillegg til personlige erfaringer og tolkninger er det i utviklingsprosesser viktig å benytte mer objektiv informasjon.

I individuelle prosesser som omhandler personlig utvikling, ansettelse eller omstilling benytter Menko ulike Profiles vurderingsverktøy, som for eksempel personlighetstest, interessetest og 360 grader lederevaluering. I gruppeprosesser benyttes også teamanalyse fra Profiles.

Menko utfører bruker- og kundeundersøkelser og evalueringer som er tilpasset organisasjonens tjenester og mål. Ved hjelp av disse kan organisasjonen evaluere om satte mål er nådd, utpeke forbedringsområder samt velge nye mål og finne en god vei til topps.